Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *4° )

gedoogen, dat de artilleristen weder de wachten betrokken, en aan den tydelyken commandant insgelyks heeft moeten gelasten, om hen de vryheid ten dien einde te verleenen."

f Dat, derhalven, ook hy commandant, wanneer hy naderhahd het commandement op zich genomen heeft, tn dien ftaat van zaken niet heeft kunnen afzyn, om de noodige artiUeristen tot den te houden grooten of brigades krygsraad te convoceren; dan, dat de klem der wet, fëdërt zynde herfteld, hy commandant het geheel en al aan dezen Raad overlaat om zodanig, omtrent het ten dezen geopperd bezwaar van meergedachten ktpUffbfree re beflisfen, als de Raad het meest geraden vinden zal, en dat het, voor het overige-, hem commandant genoeg is, om zyne daad, het convoceren namemlyk van eenige artilleristen, tot den krygsraad van dien tyd, waarin hy lydelyk gevolgd heeft hetgeen de Raad zich te dier tyd moest laten welgevallen, by denzelven gewettigd te hebben."

,.. Dat voorts, wat de andere exceptie van den burger Walree betreft, hy commandant aan den Raad alleenlyk zal behoeven te herinneren, dat de geest van de geheele Organifatie medebrengt, dat de manier van p-(. cederen voor de krygsraden; fktkjnüer en de plano zyn moet, en dat dit ook van het uiterfte aanbelang is, om, door göene formaliteiten van piütfyk, de wet van discipline geheel en .al te verzwakken" en krachteloos te maken; — terwyt ook, eindelyk, indien 'er al. Volgends de manier van procederen in burgerlyke zaken gebraikelyk, welke de kapitein Walree, ten zynen behoevei, reclameert, by den krygsraad was verleend comparuit, en, voor het profyt van uien. abfolutie van de inftantie, de zaak ook, in dien gevalle, ir> tutï7c!fden ftaat gebragt zoude zyn geworden, waarin zy zich thands bevind, dat numentiyk , to ipfo. het vorig vonnis geconfirmeerd zoude zyn geweest; rnmers dat ook, in dien gevalle, de tyd om te appelleren, dat is, om eene nieuwe inftantie te beginnen . verioopen zoude zyn geweest, en dat alzo daardoor alleen

h-t

Sluiten