Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c 35 y

waarfchiinlijk daartoe eenige meerdere kósten moeten belleden, waarvan zijl. hiermede bericht geeven.

De Commandant, ook bij deze Comparitie tegenswoordig zijnde, heeft ons aldaar gefuppediteerd eenc Misfive van den Kapt. Salomon Bos, over de Omfchrijving in zijn Wijk. aan hem Commandant'gefchreeven, welke van zodanigen inhoud is, dat wij van oordeel zijn, dat deze Vergadering gemelde Misfive van voornoemden Commandant terftond behoorde te requireeren, ten einde daarover zodanig te bdluiten, als derzelver wijsheid noodig oordee'len zA te bchooren.

Eindelijk verzoeken wij nog dat de Burgers JF. van Baruevvld en II. Drost, welke tot onze Qonimisfié mede gecommitteerd waren, doch weigerig zijn daarin mede te werken, van dezelve mogen ontflagen worden ; terwijl wij, zo dra onze werkzaamheeden omilagtiger worden, eene voordragt zullen doen, om onze Commisfie met eenige Leden te vermeerderen.

Heil en Broederfchap!

e. w. boer, Preftdent.

Amfterdam 31 Meij 1797. Het derde Jaar der Bataaffche Vrijheid.

Waaróp, gedelibereerd zijnde, is goedgevonden en verilaan:

1. De Commisfie te bedanken, v_>or derzelver ingeleverd bericht.

1. De Misfive van den Bu ger S. Bos, aan den Commandant geaddresfeerd , door een' Secretaris^ dezer Vergadering, van denzelven Commandant te laatèri afvraagen.

_ 3. De Burgers TF. van Barneveld en H. Drost , uit gemelde Commisfie ter bevordering en in werking brenging der Reörganifaiio, te OEtüaaii.

Is geleezen de vellende Misfive van den Burger SaE 2

Sluiten