Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C s8 )

reax de 'faifir toutes les m kunnen; ik zal mij fteeds eafions qui me mettront è zeer gelukkig achten, in tnéme de prouver , a tous alle gelegenheeden aanteles habitans honnétss de grijpen, welken mij in ftaat cette Patrie adoptive, les kunnen ftellen , om alle fentimens de mon inviala- eerlijke Bewooners van dit ble attachemeni. aangenomen Vaderland ,

de gevoelens van mijne onfehendbaare verkleefdheid té doen blijken. Salut <S? Fraternité! Heil en Broederfchap!

Le Général en Chef De Generaal en Chef

(wasget.)

BEURNONVItXE. BEURNONVILEE.

Uw Committé van Waakzaamheid,op deze Misfive, uwe Vergadering , ingevolge uwe apostille van den ïften dezer, zullende dienen van confidemiën en advies, is van oordeel, dat het eene onmoogelijkheid is, om, met eenig goed gevolg, onderzoek te doen, naar de Anarchisten dezer Stad, of bedoelden Correspondent van den Redacteur van het Franfche Dagblad, onder den titel: Journal des hommes libres de tous les Pais, ou le Républicain, voorönderfteld zelve, dat, die zich in deze Stad zoude ophouden; dat derhalven het naauwkeurig onderzoek deswegens behoort te gefchieden, bij den Redacteur van dat Dagblad zeiven. — Dat wijders uwe Vergadering onbewust is, dat de Generaal zich in deze Stad met Or&njegezinden en Emigranten'heeft opgehouden, veel minder dat aan dezelve eenige verftandhonding, tusfehen hem en dezelven zoude gebleeken zijn. — Eindelijk moeten wij aanmer-» ken, dat het, door den Generaal, in>deze Misfivk gefielde, wegens het afzenden en terug wijzen der gewapende Nationaale Magt, moeijelijk overeen te brengen is, met zijne Misfive van den i Praire&l of ao Mei] 1796 , waarin dezelve- zegt: gene oflidè'ele kennis te hebben, van eenige beweeging, te Amfterdam, en dat 'er Troupes verëischt zijn geweest, onidezelve te doen bedaaren, dat alleenlijk de verëeniging der Franfche en Bataaffche Armeen, hem bepaald hadde, tot het maaken van algemeene fchikkingen. — Dat, voor het overige, diiar hatende, de dagelijkfche dankzeggingen,

Sluiten