Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B IJ L A G E

TOT HET DAGBLAD DER

VER GA« DERINGEN

VAN DEN

RAAD DER GEMEENTE

VAN

AMSTERDAM.

' Zondag , 3 December 1797. Het derde jaar der Bataaffche Vrijheid.

EXTRACT uit dt Notulen van den Raad der Gemeente van ^imjïerdam. Vergadering, gehouden op Vrijdag den ^den November I797 > des middags ten 12 uur en,

Is geleezen het volgend Rapport van het Committé van Algemeene Waakzaamheid,op het derde Voorftel, den 3den October 1. 1. in de Grondvergaderingen dezer 'Gemeente goedgekeurd , (trekkende: „ om aan n deze Vergadering te verzoeken, om alle Ambtenaa„ ren (in zo verre dezelven bij het Plan van Organifatie „ niet worden uitgellooten,) te verpligten, om, even „ gelijk hunne Medeburgeren, de Wachten en verdere „ bezwaaren dezer Stad waarteneemen, enz."

V. DEEL.

F

VRJJ-

Sluiten