Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 153 >

AANSPRAAK van den Bürgcf Raad a. teijler van hall, uit naam der aankomende Raaden i in de Raadzaal.

Burger Voorzitter, en verdere Ledeh van den Raad der Gemeente van Amfterdam!

Door mijne Medebroederen en Ambtgenooten ge» last, om ulieden de gevoelens onzer harten overtebren-. gen, bij onze eerfte verfchijning ter uwer Vergadering» zal ik mij met een wezenlijk genoegen kwijten, van dien aangenaamen pligt.

Door de keuze onzer Medeburgereh, geroepen, om met ulieden hunne ftedelijke belangens waarteneemeni en die te bevorderen, kon niets ons aangenaamer zijn, dan eene zo vriend-broederlijke ontmoeting, als wij van ulieden ondervinden.

Ontvangt daarvoor onze oprechte dankbetuiging; wij gevoelen meer, dan ons moogelijk is uittedrukken , het gewigt van den post, ons toebetrouwd; dan, het onwankelbaar vertrouwen op den Goddelijken bijftand, doet ons dien vol moed aanvaarden, en niets kon meer gefchikt zijn om denzelven te verfterken, dan de edele wijze, waarop gijlieden uwemedehulpe en uwe vriendfchap ons aanbiedt. — Zijt wederkeerig oprechtelijk verzeekerd van de onze.

Zeeker konden die onzer, die, of voor de tweede maal, of in andere verfchillehde betrekkingen, door deze aanzienlijke Gemeente, op nieuw met het grootfte vertrouwen vereerd werden; geene grooterblijk van goedkeuring ontvangen.

Zeeker kunnen' de grijze vaders, die voor weinig oogenblikken ter Raadzaal uittraden, geene fchooner belooning voor hunne pligtbetragtihg ondervinden, dan; door dezelve Gemeente, hunne Zoonen te zieri bevorderen, tot eene waardigheid, die elk deugdzaam Vaderlander, als het grootfte blijk van vertrouwen, moet aanmerken, alzo hij daardoor in de juifte gelegenheid wordt gefteld, om een' van hem te regt ge^ Vorderden Burgerpligt, uitteöeüenen.

V. deel» Z Eö

i

Sluiten