is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam [...]. Bijlagen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 44° }

concept-missive.

De Raad der Gemeente van Amfterdam aan de Cemmisfie tot de Politie , uit liet Intermediair Adminiftratief Beftuur van het voormaalig Gewest Holland.

■ medeburgers!

Ter voldoening aan uwlieder apoflille in dato 24Februarij 1. 1., waar bij het ulieden behaagd heeft, te requireeren om bericht op de hier nevens te rug gaande Requeste van A. L. Hei/ftek c.fi > gewezene Boden,.aan het Intermediair Adminiftratief Beftuur geprefenteerd ; waar bij gevoegd is eene Misfive door den Burger A. L. Heifftek , aan den Burger R. Geniets, Lid -van- het zelve Beftuur, ter bezorging en tot aandrang van dit Request gefchréeven, hebben wij het genoegen ulieden te refcribeeren :

Dat het eene waarheid is, dat door ons nog niet is voldaan, aan het Decreet, door het voormaalig Provinciaal Beftuur, op een voorig Request van deze zelfde Perfoonen , in dato 9 Januarij 1. 1. genomen, zo, om dat wij ons in de zaak ten principaale, daar mede bezwaard vonden, als, om dat het zelve Decreet genomen was , gantsch informeel en zonder ons alvoorens daar over in onze belangen te hooren, het geen , na ons inzien , aanliep tegen de bekendfte principes van rechtvaardigheid, en ons, als waarneemende de Stedelijke belange.n, behoudens alle gepaste eerbied voor het Provinciaal Beftuur, echter geene vrijheid liet, daar omtrend, maar eene blinde onderwerping te volgen. Wij hebben dus noodig geoordeeld het voorfz. Decreet te ftellen in handen eener perfooneele Commisfie, om ons daarop te dienen van derzelver confideratiën en advies, met dat gevolg, dat wij, na dat dezelve zijn ingekomen, hebben gerefolveerd, ons te adresfeeren aan de Conftitueerende Vergadering, reprefenteerende het Bataaffche Volk, ten einde dezelve, om redenen daar bij vermeld, het voorfz. Decreet zouden gelieven te annulleeren en buiten effect: ftellen, van welk addres ten dezen eene Copia is geannexeerd.

Wij