is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam [...]. Bijlagen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C '4^ )

tëerende het Bataaffche Volk, inzonderheid daartoe competent geoordeeld hebben.

Wij moeten nu nog eindelijk hier bijvoegen, dat, wat het tweede lid van het verzoek der Vertooners betreft, om naamentlijk, Commisfarisfen 'der Posterijen aantefchrijven en te gelasten, de verfcheenen dedomagementen daadelijk, aan hun Vertooners uittekeeren en te voldoen; — wij niet alleen, hier niets tegen hebben, maar van den aanvang van dit gefchil, gaarne hadden mogen zien en lijden, dat daaraan door Commisfarisfen ware voldaan geworden, daar dit toch niets gemeens hadt, met de te betalene recognitiën, welken door ons van de gewezene Boden gevorderd worden, èn zulks waarfchijnlijk zoude hebben vóórgekoomen, alle de onaangenaamheeden, welken daarop gevolgd zijn.

Gijlieden ziet derhalven hier uit, dat deze menfchen niet door ons gejlingerd worden ; dat niet wtj hun ongeluk en totale ruine verlangen; daar wij integendeel bij herhaaling, ons voor henlieden, in dit opzicht, hebben in de bresfe gefteld; en Commisfarisfen meer dan .eens hebben getracht-te beweegen^ deze uitkeering te doen, waardoor de zaak ten principaale niet in het allerminfte wordt geprejudieieerd; en wij moeten betuigen, geheel geene billijke redenen te kunnen befeffen, waarom daaraan niet is voldaan geworden. Heil en Broederfchap!

De Raad der Gemeente voorn. Amfterdam, Maart 1798. Het vierde Jaar der Bataaffche Vrijheid.

Waarop , gedelibereerd zijnde , is beflooten, het Addres en de Misfive , waarvan de Concëpten bij voorzegde Rapport zijn overgelegd, niet aftezenden ,neen, maar de refolutie dezer Vergadering , van den 7den April 1797, intetrekken en buiten effect, te ftellen; zo als dëzelve ingetrokken en buiten werking gefteld wordt bij dezen, dan dat, overeenkomftig het voorftel van de Commisfie, gemelde Rapport en Concepten1, ten fpoedigften, door middel van het Dagblad , . zullen worden publiek gemaakt.

Accordeert met voorfz. Notulen. f. t. pelletier, Secretaris.

B IJ-