Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V

( 5i6 )

VRIJHEID, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP.

Aan den Rdad der Gemeente yan Amfterdam.

ÏIEDEBURGERS!

Het eerfte Voorftel'der Gemeente dezer Stad, in derzelver Grondvergaderingen, op den 13 Februarij 1. 1., ftrekkende: „ tot het leggen van eene belasting, van „ één Gulden per Hoofd , op alle geflooten G-zel„ fcbappen van uitfpanning, enz., ten behoeve van 't h Aelmoesfeniers Weeshuis dezer Stad;" en door Beftuureren van het Cosnptoir der Grondvergaderingen, op den 23<len dier Maand, ter dezer Vergadering ingebragt , bij uwlieder befluit van den sóften in onze handen gefteld zijnde, om confidera'iën en advies, hebben wij, ter voldoening aan dién last, in nadere overweeging genomen, en geoordeeld, daarop te moeten dienen van de volgende confideratiën :

Dat het ooguierk vut den eerften Vonrfteller, de Burger Dirk van liinloopcn, ons wel is voorgekomen, alleszins prijswaardig en nuttig, als ftrekkende, ter verlichting van dezer Stads Finantiën,, door de zv.v.are fubfidiën, voor't Aelmoesfeniers Weeshuis, almede gedrukt wordende.

Dat de voorgeftelde belasting ook wel is van dien aart, dat dezelve gerekend k^n worden, een gering bezwaar uittemaken, voor die Burgers, die daartoe verpligt zouden worden, vermids de depences, welken zij voor foorrgelijke bijeenkomften wei dragen kunnen, 'er flegts weinig door vermeerderd wierden.; en eindelijk, dat de invordering 'er van, indien dezelve op den voorgedragen voet gefchieden konde, ook Weinig kostbaar zoude vallen.

Dan, tegens dit alles, is bij ons in bedenking gekomen, of het heffen van zodanig een beiaxi. , thans wel kan begreepen worden, zo noodig të'zijn| en of dezelve in den tegens woordigen toeiiand' van zaaken, wel is gefaifoeneerd V

Immers, wanneer het Decreet dezer Vergadering, van deu isden Februarij, ter Heffing van ééu Honderd-

fte

Sluiten