Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 517 )

ila Penning, mat de 10de Verhooging, van allen Eewooners en Gebruikers der Huizen, en vaste Goederen binnen deze Stad en Jurisdictie, in daadelijke werking wordt gebragt; d?n zouden daar door de inkom- < ften dezer Stad, genoegzaam evenredig worden aan derzelver benoodigde uitgaven, onder welke-de fubfidiën voor dit Huis ook berekend zijn; en dus zoude eene andere belasting, als min noodig befchouwd, kunnen worden, en verder ook als ontijdig, om dat deze Raad, federd de veranderingen in het publiek Beftuur, op den 23 Januarij dddrgefteld, nog in het onzeekere is, of deszelfs Adminiftratief Beftuur, toe zal laaten, om nieuwe Stedelijke Belastingen intevoeren; 't is op gronden dezer bedenkingen, dat wij ons gedrongen vinden, ulieden te advifeeren, om op dit Voorftel, aan de Gemeente te andwoorten, dat de Raad oordeelt, voor het tegenwoordige, aan hetzelve niet te kunnen voldoen.

Met onderwerping van ditonsgeadvifeerde, aan uwlieder meer verlicht oordeel, noemen wij ons, met den wensch van Heil en betuiging van Broederlijke achting.

Uwlieder Medeburgers,

(was getekend)

SALOMON BOS, iEMILIUS, J. A. JOLLES, JACOB 't HOEN.

Amfterdam, den 12 Maart 1798. Het vierde Jaar der Bataaffche Vrijheid.

■ Waarop, gedelibereerd zijnde, is beflooten, zich met dit advies te verëenigen, en gemelde bedenkingen aan de Gemeente voortedraagen, als de reden zijnde, ivaarom deze Vergadering, aan den inhoud van dat Voorftel tegenwoordig niet kan voldoen.

Accordeert met voorfz. Notulen.

(was getekend) G. BRENDER a BRANDIS, Secretaris. Zzz a EX-

Sluiten