is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam [...]. Bijlagen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 91 )

van de Stads Werklieden, bij het Fabriek-Ambt, zo. danig te handelen, als zij, ten meesten nutte en voordeele van de Stad, zouden vermeenen te behooren, nam deze voordragt, voor zo verre de fchikkingen omtrend het werkvolk betrof, voor notificatie aan, en liet alzo de executie daarvan, geheel aan Thefaurieren over.

De dag van Donderdag, de ade Augustus, werdt dan vastgefteld, tot het in werking brengen van bet genomen befluit ; Thefaurieren gaven daarvan kennis aan het Committé van Binnenlandfcbe Correspondentie, en ontvingen van hetzelve de verzeekering, dat ter plaatfe , alwaar de afdanking en wederaanftelling zoude gefchieden, genoegzaame zorge voor de goede orde, rust en veiligheid, zoude gedragen worden; zo alsdan ook zich aldaar een Onderfchout met ia Dienaars der Juftitie, welken destijds voor genoegzaam daartoe gehouden werden, bevondt.

Thefaurieren zich, des morgens ten 9uuren, aan het huis van den Boekhouder van het Fabriek -Ambt, Saillant , en vervolgends aan het Comptoir vervoegd hebbende , vonden aldaar de opontboden Werklieden op de plaats bij den anderen; zij lazen aldaar vóór, de ontworpen Notificatie, en inzonderheid met nldruk de periode, bij welke alle de genen, die'eenige bezwaar en hadden intebrengen , tegen deze of genen der aangejlelde Perfoonen . vermaand en gerequireerd wierden , hunne befchuldigingen, met behoorlijke bewijzen geftaajd, binnen 14 dagen , ter Thefaurie ordinaris aantegeeven ; ten einde- zodanige onwaardige Perfoonen , uit Stads dienst, zouden worden ontflagtn; en, ten blijke dat men zulks zeer wel opgemerkt hadt, kan ftrekken, dat één onderden hoop, het woord opvattende, zeide: dat is zeer goed, als dat maar gemaintineerd wordt; waarop de Prefident-Thefaurier hem toevoegde; dat zulks voorzecker zoude gemaintineerd worden; de menigte verder tot orde en rust vermaanende, en te kennen geevende, dat, zo haast de betalingen, door den Penningmeester, zouden afgeloopen zijn, de Lijsten der aangeftelde Manfchappen, aan de Poort zouden voorgeftejd worden, tot ieders ndricht. . Thefaurieren vervolgends zich weder in het huis

van