Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vertegenwoordigend Lighaam des Bataaffchen Volks, van den eerden December daavtevoorei, houd.:nde authorifatie op deze Vergadering, om de onwilliger., tot het betalen van hunne verfchuldigde F )Urnisfemeh ten, in de Stedelijke Geldheffing, van döfi loden Julij i?9i' tot het voldoen aan hunne verpligung, bij parate Executie, te conftringeeren , in voegen daarbij gemeld:

GELIJKHEID, VRIJHEID,

EXTR.JCT uit het Register der Refolutiën van den Agent van Finantiën der Bataaffche Republiek.

Dingsdag, den iiden December 1798. Het vierde Jaar der Bataaffche Vrijheid.

Zijn geleezen, enz.

Befluit van het Uitvoerend Bewind, van den ?den dez^r, waarbij, ten fine van Executie, aan den Agent wordt toegezonden, Copie, van een Decreet, van het Vertegenwoordigend Lighaam. van den eerften bevoorens, waarbij de Municipaliteit van Amfterdam wordt eeauthorifeerd eu gequalificeerd, om, nddat alles zal zijn volbragt, hetgeen, ingevolge de Publicatie van den i<den September 1797, betrekkelijk de Stedelijke Geldheffing, van den ioden Julij 1795, behoort vooraf te gaan, de onwilligen, tot het betalen van hunne verfchuldigdeFournisfementen, (zodanig als dezeiven bij de voorsz. Publicatie bepaald zullen zijn,) bij parate Executie , zonder eenige Pandingen , en buiten form en figuur van Proces, te conftringeeren, behoudens, dat alleen eene eenvoudige fommatie; en vierentwintig uuren daarni eene renovatie, door een' der Stads Roêdraagende Boden te exploicteeren, zullep dienen vqoraf te gaan, waarvan de Aften insgelijks vierentwintig uuren pa de renovatie , zullen moeten worden ter hand gefteld aan den Conciërge dier Stad, ten einde alsdan daadelijk de Executie te dingeeren, I fa dief yoegen als bij parate Executie gebruikelijk is^

Sluiten