Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 26 )

plaats als Haarlemmer Schipper, van Cornelis Brouwer, welke, op den irden April 1798, door de voormaaüije Adminiftrative Municioaliceit, uit dezen zijnen post is geremoveerd, en wif ns remorie door ulieden, fcij Refolutie van den aden November 1. L, is geconfirmeerd geworden , niet wederom vervuldet, neen, maar denzelven Cornelis Brouwer, welke alsnog in de waarneeming van genoemde Schippersplaats continueert, integendeel dag bepaaldet, waarop hij met deze waarneeming geheel en al zul moeten cesfeeren; met amhorifatie op de refpeélive Overlieden, om de Schuit van gedagten Cornelis Brouwer, ten behoeve van het Veer, op den, bij hun gebruikclijken voet, overteneernen, — en met verder befluit, dat het Haarlemmer Binnen- en Buiten-Veer, voordïan uit niet meer dan tien Schippers zal beftaan, die gehouden zullen zijn meergenoemde Haarlemmer Binnen- en Buiten-Veer, pp den tegenwoordigen voet, en volgends de Ordonnantiën daarvan gemaakt of nog te maaken,te blijven waarneemen en bevaaren.

Uwe Committé's ook dit hun gejidvi feerde aan uw lieder welwikkend oordeel onderwerpende , noemen zich, met den wensch en aanbod van Heil en Broe^erfchap 5

De Committós van Algemeen Welzijn en Finantiën.

Ter Ordonnantie van dezelven.

H. HUIJGHENS. J. C. ENGEL,

Amfterdam, 1 Augustus 1799. Het vijf4» Jaar der Bataaffche Vrijheid.

Is, overëenkomftig hetselve Rapport, ea om de redenen daarbij gedetailleerd, befiooten:

1. De refolutie, bij het voorig Stads Beftuur, in den jaare 1794 genomen, waarbij de Schippers van het gemelde Veer, verpligt zijn geworden* jaarlijks één ^yaalfde gedeelte, yan hun zuiver inkomen, tot aflos,-

Sluiten