Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( S3 )

neer ons dierbaar Vaderland, tot op den oever van deszelfs verderf genaderd was, deszeifs redfter geweest is, en het voor den geheelen ondergang bevrijd heeft, en welkers alvermoogende hand zich nu wederom zo. duidelijk aan ons vertoont.

O! hoe verblijde ik mij, waarde Ambtgenooten, in dit oogenblik uw Voorzitter te zijn! Hoe moét ikulieden danken, dat gij, juist nu, uwe keuze op mij hebt bepaald, en mij daardoor een tijdftip hebt verfchaft, het welk nimmer uit mijn geheugen gewischt zal worden; hoe verheft zich mijne ziele, op het denkbeeld, dat mijn mond u de redding des Vaderlands aankondigt, en dat ik in deze Vergadering het eerst de vreugdekreet: „ Triomf, de Vrijheid zegepraalt!" mag uitboezemen.

En wordt eens eene algemeene vrede de vrucht van de bewonderenswaardige overwinningen der Republikeinfche Legerbenden , welk een ftreelend verfchiet ontdekt zich dan niet voor onze oogen? wanneer de nijvere Koopman eene ftille rust genietende, zijnen nuttigen arbeid zal kunnen hervatten ; wanneer hij zijne, thands geboeide, zucht tot werkzaamheid, wederom den vrijen teugel zal kunnen vieren; wanneer hij, door zijne alombekende-eerlijkheid en goede trouw, dit Land wederom het middenpunt van den algemeenen koophandel doet worden, aldus de opdroogende bronnen van deszeifs welvaart, wederom, gelijk voorheen, doet vioeijen, en ten vasten zuil aan ons Staatsgebouw verftrekt: alsdan moogen Wij ons vleijen, (en zulks geeve de Hemel) dat dit plekjen gronds ook wederom tot deszeifs toppunt van geluk en aanzien zal geraaken.

Het is onder het uiten van deze gevoelens, dat ik ulieden voorftdle, om de zo even medegedeelde belangrijke tijdingen, met de levendigfte aandoening van blijdfchap, vaor notificatie aanteneemen.

En is , na dat de Leden hunne regtmaatige blijdfchap over voormelde heugchelijke tijdingen, en hun uitenïe genoegen over deze reifende Aanfpraak van den Voorzitter, door een herhaald applaudisfement, hadden te kennen gegeeven, btfiooten:

£ 3 I. De

Sluiten