is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam [...]. Bijlagen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< m >

UITGAAF.

Aan den Maire dezer Stad, de Leden van het Committé van Juftitie, benevens derzelver Ministèrs, en den Procureur der Gemeente, voor betaalde Weddens; alsmede voor onkosten aan den Directeur der Stads Gevangenisfert, Suppoosten der Juftitie , en verdere onkosten, ten » dienfte van de Juftitie . . ƒ133,238: 8: 4

Aan diverfe Officianten, voor Wedden; alsmede aan de Secretarisfen van de refpective Committés, Klerken van dezelven,.Stadhuis Wagt, Oppasfers , Boden van HuwelijksZaaken , Roêdraagende Boden en anderen .... »13,8019:15:—

Aan diverfe kleine Officianten ; als: aan Trompetters , Klokkenluiders, Vroedvrouwen,Boomfluiters, Poortiers, Dienaars Van de Plantagie en

" anderen . ... . * 26,647: 5:—

Aan de Nederduitfche, Hoogduitfche,

• Franfche en Engelfche Predikanten, benevens de Proponenten en Krankbezoekers,verfcheenen in 1798,betaald uit den Ontfangst van de £ en 4 Randfoenen der gemeene Lands Middelen . 01,644: ï;_»

Aan de Predikants Weduwen dezer Stad, voor één Jaar recognitie, haar Jaarlijks toegedaan uit den Ontfangst van het Dominésbriefjen over 1798 1,200:—:—

Aan