Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

e as >

ruirang dier bezwaaren, om ook zulks te beandwoorden vóór den i2den November aanftaanden.

Nu hebben wij nog voor ons, de andwoorden, op ome nadere aanfchrijving, van 9 Julij, ter bekoming eener ftellige verklaaring van fommige Kerkgenootfchappen, wegens de toewijzing van het aandeel, dat aan dezelven in de repartitie competeerende was, als:

Van de Ouderlingen der Griekfche Kapel; zich nu, na de lectuur onzer refutatie van de Tegenbedenkingen derCoramisfle van de Roomsen Catholijke Gezindte, decideerende, van aftezien van het recht, hun in de zaak der Kerken toegekend, en zulks ten behoeve van de Gereformeerde Gemeente.

Van Leeraars en Opzieners der Doopsgezinde Gemeente, vergaderende bij den Toren en het Lam; zich conformeerende met den maatregel ten dezen, met opzicht op andere buiten dispofitie blijvenden, geadopteerd ; naamentlijk, om het getal der Zielen van zulk een Genootfchap, en alzo ook van het hunne, te korten op de generaale telling van alle de Gezindheeden te famen»

De zelfde maatregel (immers, wij zien 'er niet anders op) zal ook gevolgd moeten worden voor de Genootfehappen der Vrienden en der Cleregie; daar de oudfte der eerstgemelden flegts in andwoord bericht, geene getorende Huizen, ter uitoefening van hunnen Godsdienst, noodig te hebben ; en de Bisfchop der Cleregie, enkel in andwoord geeft, van zich op de voorgeftelde vraagen niet te kunnen verklaaren.

Voords zijn bij ons nog omfarïgen Misfiven, Van den Diacon der Èngelfche Episcopale Gemeente; van den 1 Kerkenraad der Herftelde Lutherfchen ; en van Parnasfim der Portugeefche Jooden: allen, in zeer beleefde termen, dank betuigende, voor de vriendfehap en attentie, aan hunne Gemeenten betoond, door het inzenden der Stukken, zelfs na"dat zij verklaard hadden, aftezien van het recht, hun, in de zaak der Kerken, aangeboden.

En hiermede zouden wij dit ons nader Rapport aan uwlieder Vergadering kunnen belluiten, ware het niet, dat door het ontfangen der nadere verklaaringen , boyera

Sluiten