is toegevoegd aan uw favorieten.

Cardiphonia, derde deel, of Vervolg van Gemeenzaame brieven, zijnde deezen geschreeven aan zijne egtgenoote.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar Afrika. 5*

Kaap Monnt, den 25 December, 1752,

hands zet ik mij neder, om u een gelukkig Kersfeest te wenfchen ; een vroolijk t is het gewoone zeggen, doch dit voldoet geheel nier, aan mijne begeerte. Want ik heb dikwerf ondervonden, dat vroolijkheid, en geluk, [of genoegen,] t.vee gansch onderfchei-en dingen zi n ; en dat een van beiden, wanneer ze in eenen hoogen trap plaats hebben, onbegaanbaar is met de andere. Mijn hart is warm 9 door de herinnering van meenige wenschlijke uuren, die- ik met u doorbragt, wanneer mijn genoegen, op dien tijd, volmaakt was , en nogthans gevoelde ik geene de minste neiging tot vroolijkheid; en .dikwijls ben ik gmoodzaakt geweest te Iagchen, wanneer ik geen genoegen had.

Dees dag was voor mij een' dag van ernstige overdenkingen ; en, na het geen ik reeds gefchreeven hebbe, behoef ik u niet te zeg;en, hoe zeer uwe belangen daar in deel hadden. — Het bedroeft mij,' wanneer ik bedenk, dar dit doorgaands een tijd van vleeschli-k vermaak en dartelheid is. Waarlijk, zij, die eenig werk maaken van deezen dag, behoorden hunne achting voor denzelven op eene gansch andere wïjD a ze