is toegevoegd aan uw favorieten.

Cardiphonia, derde deel, of Vervolg van Gemeenzaame brieven, zijnde deezen geschreeven aan zijne egtgenoote.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4iz GcscfBEOEN^ van E\AZ\ CUNINGMAM.

geeven, eer men het-bemerkte. Zij lag op de linkezijde, met haar aangezicht zachtiijk op de hand geboogen, even of zij lag te flaapeh., En mij docht, er was een zweem van vreugd op "haar gelaat. Nooit, zeker, vertoonde zich de dood in eene 'fchooner, in eene aanlokkender gedaante! Wij vielen op onze knien, en ik bragt Gode en onzen Zaligmaaker mijne — ik meen te moogen zeggen — ongeveinsde dankzeggingen toe, voor zijne uitbundige goeder tierenheid jegens haar , ten laatften hier door bekroond, dat Hij haar zoo zachtiijk had ontbonden. Ja, ik ben voldaan. Ik ben vertroost. En indien een van de mcenigtc onwillige traanen, welken ik ftortte, haar in het leven hadden kunnen herroepen, en tot het genot van gezondheid, en van alles wat deeze weereld tot haar genoegen zou kunnen opleveren , ik zou mijn best gedaan hebben om ze te bedwingen. Nu zijn mijne uitgebreidflc wenfehen Voor haar vervuld. De dagen haarer treuringe hebben een einde. Zij is aangeland in de zalige gewesten, daar geen itorra van druk of tegenfpoed ooit wordt gehoord. Zij is voor eeuwig boven het bereik van fmert, van zonde, van verzoeking , en ltrikken. Nu is zij voor den Troon! Zij ziet Hem, dien zij, hoewel Hem niet ziende, liefhad; zij wordt gedrenkt uit de bceken van reinen wellust, die aan. zijne rechtehand zijn, en zal in eeuwigheid niet meer dorsten. — Zij was gebooren den 6 van Sprokkelmaand, 1771; en overleed den ó van Wijnmaand, 1785.

BE-