Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i Samuels XV. vs. T-T-35. 1$

die voor het meerendeel ,. elk in zijne her trekking , tqt het beftuur van voorwerpen en zaaken buiten ons, en alle , tot het her ftuuren van ons eigen hart en wandel , en tot flrijd, geroepen worden, behoorden lust' te hebben , om den levensloop en de lotge-r vallen van David wel te kennen, daar wij in dezelven zoo veel voorfchriften vinden van wiis belluur, en onderwijs in den dagelijkfchen ftrijd.

E n deeze Gefchiednisfen behoeven wij niet natezoeken, bij fchrijvers, die ecuwen, of langen tijd, na 's Mans dood geleefd hebben ; maar wij vinden die bij zijne tijdgenooten — niet bij vreemden , die in afgelegene landen woonden ; maar bij zijne landgenooten — niet bij fchrijvers, die, uit eigen belang, de waarheid opofferden of aan vleierij, of aan haat en wraak; maar bij heilige Man? nen , door den Heiligen Geest geleid, en die goed,en kwaad, naar waarheid, te boek ftelden.

Wij vinden Davids levensverhaal befchreeven , in de Boeken , naar Samuel ge^ noemd; verder, in het begin van het Éerjle Boek der Koningen; terwijl er nog verfcheiden aanmerkelijke ftukken in het Eerfie Boek $er Kronijken voorkoomen, — Dan over de befchrijvers van Davids Leven, en de ger denkftukken , waar uit zij hunne befebrijving B 5 heb..

Sluiten