is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen, over het leven van David.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXV. LEERREDE,

lï'nvt

jcbi»n b i ie veelszins tvereenktomen,

zif"

wezen 'i'k

tnder-

fchetden.

dezelfde gebcurdnis , in omüandigheden , bezonderheden van periöonen , voorvallen , gefprekken, e. z. v., zeer ondericheiden kunnen zijn; doch in de hoofdzaak moeten zij overeenflcmmm, en in de omftandigheden moeten geene volftrekte , en met eikanderen onbeftaanbaare, flrijdigheden voorkoomen. Heeft dit laatfte plaats, dan zijn die twee vernaaien, of geen verhaalen aangaande dezelfde gebcurdnis , of zij zijn beide, of een van beiden, onnaauwkeurig en vcrvalscht,

Maar hoe is het nu gelegen met het verhaal in dit HoofJftnk , en dat, welk in het XXIIIfte Hoofdftuk voorkoomt ? Zijn ze beide eikanderen gelijk ? In zeker opzicht , ja. In beide vinden wij David met zijn volk in de woestijn van Zif, bij den heuvel Hachila;

— in beide vinden wij, dat de Zifijten David aan Saul verraaden; — in beide zien wij Saul af koomen , om David in handen te krijgen;

— in beide zien wij Sauls aanflag verijdeld. Ia dit alles koomen de beide verhaalen overeen. — Maar volgt daar uit, dat beide dezelfde gebcurdnis behelzen ? Verre van daar. Beide zijn in omftandigheden zoozeer verfchillend, dat elk verhaal, ten duidelijkffen, eene gansch onderfcheiden gebcurdnis aanwijst. Daar is David in de woestijn van Maon; — hier, in die van „Zif. — Daar jaagt Saul David na, in de woestijn van Maon; — hier volgt Saul hem na, in de woestijn van Zif. — Daar

gaan