Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 Samuels I. vs. 17—27. 505''

24. Gy dochteren Israëls, weent over Saul : die u kleedde met fcharlaken , met weelden; die [u] cieraet van gout deed' dragen over uwe kleedirnge.

25. Hoe zijn de helden gevallen in 't midden van den ftrijt ? Jonathan is verflagen op uwe , hoogten.

26. Ick ben benauwt om uw ent wille , mijn broeder Jonathan ; gy waert my feer lieflick •" uwe liefde was my wonderlicker dan liefde der : wijven.

17. Hoe zijn de helden gevallen, ende de 1 krijgswapenen verloren ?

Niemand, die wel denkt, kan het wraaken , dat men bij heuglijke gebeurdnisfen verblijd is, en zijne blijdfehap, op betaamelijke wijze, naar buiten vertoont. Wanneer de Heer uit benaauwdheid ruimte maakt, zegeningen naar ziel of ligchaam, of naar beide, ichenkt, moet dit uit eigen aart het hart verwijderen , den mond in Godvcrheerlijkende dankzeggingen ontfluiten , en aan anderen doen melden met woorden, en betoonen door daaden, hoe gevoelig men getroffen is , door het genot van 's Heeren weldaadige goedheid. — De Kerk, verlost van het juk haares lasts, en van den drijvenden flaf, zou ■— dus zegt de Godlpraak — blijde zijn voor 's Heeren aangezicht 3 gelijk men zich verblijdt in den oogst,

li s zeliik

Bij blijdfehap}fl'-ffe, pen vertoön/ng va» blijdfehap.

Sluiten