is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen, over het leven van David.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 Samuels III. vs. 1—39. - 89

zeiven te verheffen ; en morgen zal hij die van Isbofeth vervreemden, en aan David doen toevallen. Wat fteun heeft Isbofeth?

Laat ons toch op ons hart drukken , dat de deugdlijke grond van ons welvaren , de waare fteun van ons belang, moet zijn, Gods gunst, Godsdienst, vreeze Gods, naauwgezette verbindtenis aan eed en pligt, en een goed geweten voor God en menfchen. Hier vastigheid , veiligheid , cn verwachting op te gronden , zal het hart bewaaren van onbetaamelijke vrees, wegens der menfchen veranderlijkheid ; voor angstige flingeringen, en bange onrust, fomwijl gebooren uit een ongunstig opflag van het oog, uit het hooren van een twijfelachtig woord, en opgevatte verbeelding. ■—■ Hangt men waarlijk werkzaam van den Heere af; vertrouwt men , onder vlijtig behartigen van zijn' pligt, zich en zijne belangen aan Hem toe, die alles draagt door het woord zijner kracht — dan zal men, zelfs bij het bruisfehen der rivieren , ja al beweegde zich de aarde, een fteunpunt vinden, dat nimmer begeeft. O ! hoe gelukkig hij , die niet afhangt van veranderlijke Abners, of van een wispeltuurig volk, maar zeggen mag: O mijn God, Gij zijt mijn rotsftcen, en mijne fterkte!

*

3. Zien wij hier, ten derden, „ de0*#, boe ,, fnoode geaarthcid van een' hoogmoedig zon- ■verkeerd „ daar, die de billijkfte berispingen, ook door£5/2;

F 5 „ be-