is toegevoegd aan je favorieten.

Leerredenen, over het leven van David.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Faords, dal woed en vlijt. door voorftet van belsmintt moei worden aatigefpocrc.

224 XXXVIII. LEERREDE.

David uw Befchermer. Gij moogt des vrijlijk zeggen: Geen vijand zal hier inkoomen.

n. Zagen wij David den lust en moed van zijne helden aanprikkelen , door belofte, dat hij die den burg veroverde, tot een Hoofd zou zijn ; wij leeren , ten vijfden : „ Dat „ de wijsheid eischt , dat lust en vlijt door voorgefteldc bevoordering worden aange„ vuura". — Het is zoo , befef van pligt, moest elk in zijnen post ijverig van geest maaken. Maar het is God zelf, die,in onzen ^eest een zugt heeft ingefchaapcn , naar het geen onzen gelukftaat bevoordert, en de beoefening van onzen pligt, met hoogfte wijsheid ten middel Helt, tot die bevoordering van onzen gelukftaat. En dit beftuur van flen hoogcn God, moeten wij menfchen, met voorzichtig beleid, navolgen. Wijze beftuurders van volken cn fteden, hebben dit ook altoos onder het oog gehouden ; nuttige konst, arbeidzaame vlijt , en oefening van vermogens en gaaven ten dienste van Kerken Burgerftaat, door beloften en vergunning van eer en voordeel, krachtig aanmoedigende.

Dit is ook van ouders , en hun wien de opvoeding der jeugd is aanbetrouwd, wel in acht te neemen. Onachtzaamheid en gierig, heid in dit ftuk, zou lustige vlijt, en oefening van edele vermogens , ftremmen , en door moedloosheid verfmooren. — Eene welbeftuurde edelmoedigheid , zal fterker prikkel

tot