is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen, over het leven van David.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 Samuels VI. vs. u—23. 439

te dienen. Wat al verzuim , van 't geen zij moesten doen ! wat al misflagen, in het geen zij doen ! Gij hebt lust, godvruchtigen, om voor den Heere te leeven; maar hoe leeft gij den Heere ? teveel, zeker , naar eigen keus. Gij dient den Heere ; tmaar teveel uzelven , en eigen belang. Gij gelooft; maar fomtijds te veel uw hart, en te weinig Gods woord. Gij oefent verloochening; maar, ongelukkig , wel eens aan uwen pligt, en niet aan uwen lust. Gij zijt ijverig van geest; maar dikwijls , in den grond , meer voor eigen belang , dan voor den Heere. Gij zugt over veel gebrek ; maar te weinig over uw eigen. Gij handelt getrouw ; maar fomtijds meest omtrent uwen naasten -— en , zoo al omtrent uzelven , gij handelt te zacht met uwe Abfaloms. Gij hebt lief; maar te veel die u liefhebben, te weinig die u haaten. Gij onttrekt u van verkwistende ijdelheid ; maar hecht uw hart te zeer aan 's weerelds goed. Gij doemt de gierigheid en zorgvuldigheid; maar vergeet, maatig te leeven, en flegts als rentmeesters. Gij aanbidt de vrije genade ; maar ontbindt u wel eens van uwen pligt. Gij jaagt naar godzaligheid ; ■ maar rust niet in Hem , die onze vrede is. — Met één woord; wie kan zijne afdwaalingen verftaan ?

Dan, zoudt gij hier niet moeten letten ©p 's Heeren tucht ? God kat uw gemoed in E e 4 het

Waar óp men wel te letten beeft.