is toegevoegd aan je favorieten.

Leerredenen, over het leven van David.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waar voor elk zich te •wachten beeft.

Ook zie) wij hier dat de Heer di treffend

442 LIV. LEERREDE.

ken een vergif na zich laaten , dat zich , tot volflaagen ongeloof, fpottcrnij , ongodsdienstigheid , en tot meer' of minder' trap van vrijgeesterij , door de ganfche ziel vcrfpreidt!

Dat elk , gij jonge jeugd vooral , zich wachte van het gevlei der Abfaloms, en van hunne verleidende aanzoeken. Willigt hier nimmer in , aan hun , van wien gij zeggen moet : Zij gaan immers den weg ten hemel niet! ■—• En zoudt gij zoo dwaas zijn , een kort vermaak van de zondige weereld en haare minnaars te kiezen, ten koste van eeuwig naberouw ! Denkt aan Salomons waarfchuuwing, onder anderen in het /X. Hoofdftuk zijner Spreuken gegeeven. Hoort, en neigt uwe ooren naar betere noodiging, tot beteren maaltijd. Hoort^de Oppcrfte Wijsheid, in dat zelfde Hoofdftuk fpreeken , ü toeroepende: Koomt , eet van mijn brood ," en drinkt van den wijn dien ik gemengd hebbe. Hier is de Gastheer Gods eigen Zoon; de gasten waarlijk Konings kinderen ; het onthaal, geen fpijs of drank die flegts het ligchaam voedt, maar gerechtigheid , vrede , en blijdfehap , door den Heiligen Geest. En geen gevaar altoos is hier te duchten. Eet hier, en uwe ziel zal leeven.

i n. Dan wij zien hier ook, ten vijfden — » en dit dient vooral van den vroomen te wor,p den opgemerkt: „ Bij treffend kwaad, befehikt f „ Gods hand, meestal, inmengfelen van groote

„ goe-