Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 Samuels XV. vs. 1—26.

5i3

man, van wien wij veel goeds hebben gehoord , ten Koning hebben. — Zoo wordt de naatfij verrast, en Abfalom wordt alom voor Koning erkend.

N u het water een doorbraak gemaakt heeft, 'vloeit, ftroomt het geweldig voord. De verbindtenis werd Jlerk, en het volk kwam toe, en vermeerderde bij Abfalom; in zulk eene meehigte, dat hij, behalven een deel van de Grooten des lands, een magtig leger in zijnen dienst krijgt; waar mede hij nu tegen zijnen vader optrekken , en , zoo dees weêrftand biedt, hem beoorloogen zal. — Dus is de beraamde opftand volkomen gemaakt; de zoon heeft zijnen vader de kroon van 't hoofd gegreepen^ den fepter hem uit de hand gewrongen , en het ganfche Rijk met verdeeldheid , met fcheuring , met verwarring vervuld. Wat rampen zal dit nog baaren ! wat ftroomen van menfchenbloed zal dit kosten! — Het fnoode van dit bedrijf van den ontaarten Abfalom, zullen wij nu niet aantoonen ; eerlang koomt hier toe betere gelegenheid.

Laat ons , aangaande deeze gebeurdnis , vraagen : Hoe is het moogelijk- dat zoo gewigtig een aanflag, en zoo uitgebreid een ontwerp, zoo heimlijk heeft kunnen beraamd en tot ftand gebragt worden , zonder dat Davic ér iets van merkte? is David niet.te befchul digen van onachtzaamheid ? — Hoe is hei

V. Dèêl. K k moö

«n de of' Hand algemeen,gemaakt',

Dit allel_ •werd verricht l

Sluiten