Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 Samuels XV. Vs. 27—37.' IÉ

haziet, en met eene beevcnde ftem het ïaafcsi vaarwel toeroept — dier ftad den rug toe — zet zijne vlugt voord — daalt van den berg af en begeeft zich wocstijnwaards.

H. Dan hier worden wij een weinig opgehouden» — David ontmoet hier Hufai; — die hem in zijne vlugt meent te vergezellen; ■—■ maar zich laat overrecdcn , om , David ten dienste, naar Jerufalem wedertekeeren.

Hier, zegge ik, ontmoet David Hufai. — Deezen man dienen wij een weinig nader te leeren kennen. Zijn naam , Husai, beteekent, zoo men meent, 's Heeren fpoed , of haast. —; Hij wordt bijgenoemd, de Archijter; denkelijk, omdat hij uit de ftad Archi (v) afkoomstig was. Elders wordt hij genoemd, des Konings vriend (w) ; wien de Koning met zijn diep vertrouwen , en vermoogende gunst, hooglijk vereerde» — Dat hij een man was van fchrander beleid, en getrouw aan zij-, nen Vorst, zal uit het volgende blijken. Van zijne gezindheid jegens David, kan thands zijn gefcheurd gewaad, en met aarde beftrooid hoofd getuigen. —• Hoe wel te pas , dat David hem nu — en hier ontmoet ! De heilige Schrijver zegt daarom: Zie, toen ontmoette hem Hufai! En hier moogen wij eene aan-

vang-

O) Jofua XFh 2. (w) 1 Kronijken XXVU: 33.

VI. Deel.

Hier ent' moet DavidHufai,zijnen vriend.

Sluiten