is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen, over het leven van David.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V R.

221!»

nen vriend voor dreigend kwaad waar- D. Bladz. fchuuwe. . , . .11. 33.

— Ook voor zonde . ( Zie Vermaaning.)

— Der boozen gunst en vriendfehap , hoe zeer ook verzekerd , is onzeker en onbehendig. ... .40.

— „Een man die vrienden heeft,heeft zich vriendelijk te houden." . . 104. 105.

— Een trouwloos vriend vertrouwd wordende, is onnut niet alleen, maar fchadelijk; maar een trouw vtiend is een groote

zegen I(j3.

— Waare vriendfehap het allerbegeerlijkst goed , doch mede onzeker, en aan de 011befïendigheid onderworpen. . . 204.

— Waare vriendfehap fluit niet uit eene voorzichtige geheimhouding in fommige gelegenheden. .... .243.

— Dat God dikwijls door eenen getrouwen vriend, in ongelegenheden, troost be-

fch,ikc. . . . . . 4(;g.

— Waare vriendfehap is beftendig en getrouw. ..... 471.

— Onbetaamlijke verzoeken onzer vrienden, moeten wij flandvastig weigeren. . 516.

— Hoe gevaarlijk 't zij vriendfehap te oefenen met \ en zich te laaten verpligten door hen, die zich als vijanden van God en

zijnen dienst betoonen. . . III. 331.

— Dat het verlies van eenen waaren vriend

met recht betreurd wordt. . . 547.

— Dat men door betaamlijke vriendlijkbeid

zijn belang kan bevoorderen. . V. 76.

— Hoe weinig flaat op/veeier vriendfehapsbetoontngen te maaken zij. . . 250.

— En dat men omtrent der Grooten beleefdheden voorzichtig moet zijn- . 533.

— En gewapend tegen onverwachte ontmoetingen van vriendfebapsbetooning. . VI. 76.

— Dat wijs en vriendlijk beleid de beste uitwerking heefr. . . . 284.

— Wat men veelal van 's weerelds vriendfehap te wachten hebbe. . . VII. 275.

Vroom. Zie. Godsdienst. Godsdienftig.

P 3 Vrou-