Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedrukt te worden. Nu dan noch maar eenen korten tyd geduld, dan zult gy uwe weetluft voldaan zien. Ik ben met al myn hart enz.

WtLLEM DE B.

Om aan het verzoek van mynen jongen Vriend te voldoen, moet ik eerft het één en ander zeggen over het Licht en de Koleuren in het algemeen; en daar méde zal ik terltond beginnen.

Het licht is eene zeer fyne ftoffe, die door de geheele Waereld, voor zoo verre wy dezelve kennen, uitgebreid is, en zich in alle lichaamen bevindt;dewyl zy , door haare fynheid, door alles heen dringt. Deeze ftoffe, die men ook wel Aether noemt, maakt ons alle dingen zichtbaar, en moet tefFens als de oorzaak der warmte worden aangemerkt. Want het vuur is niets anders, dan eene menigte van Aether, of eene verzameling van lichtdeeltjes, die in eene fterke beweeginge zyn; en overal, daar warmte is, wordt ook deeze ftoffe gevonden. Hoe meer .lichtdeeltjes 'er zyn, en hoe fterker zy bewoogen worden, zoo veel te grooter is ook de warmte. Het geen de lucht doet, om ons te doen hooren, doet de Aether, om ons te doen zien. Te weeten de lucht moet in eene fidderende beweeging gebracht worden, en zoo in onze ooren dringen, als wy eenig geluid zullen kunnen hooren ; en op dezelfde wyze moet ook de Aether of het licht in beweeging gebracht worden, en onze oogen raaken, wanneer wy iets zullen zien. De enkele ftille lucht hooren wy even zoo min, als wy den Aether op zich zclvenzien kunnen. Want des nachts zyn de lichtdeeltjes, zoo wel als by dag, overal verfpreid; maar wy zien niets, by aldjen zy niet door het één of ander lichtgeevend

Sluiten