is toegevoegd aan je favorieten.

Weekblad voor Neêrlands jongelingschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m iiiet verblinden dooor de menigte en de pracht ,, der koetzen , die zyn lyk gevolgd hebben; want „ dit is gekochte eere. Toen hy zynen dood voel„ de naderen , maakte hy zyn Testament, en Hel* „ de daar in voor eerst een aanzienlyke fomme s, vast, om hem op eene Vorfllyke Wyze te be„ graaven. —— En dit was het laatfte uitwerk* „ fel van zynen hoogmoed; want naauwlyks was .., dit befchreeven, of hy gaf den geest. Zyn Broe„ der zucht onder zyn elende; maar is zyn erfge„ naam niet geworden. Uit verwaandheid heeft 3, hy eenen ryken, die zyn vriend niet was, maar „ dien hy daar voor hieldt, tot erfgenaam van alle „ zyne goederen aangefteld.

„ En als ik alle deeze opgetelde byzonderheden „ te zamen neeme, wat moet dan het befluit zyn ? „ zal ik den overledenen pryzen ? zal ik zyne ondeugi, den u als deugden voordellen? en zal ik van de „ gelukkige daatsverwiiTeling fpreeken , die ik niet „ overtuigd ben, dat hy ondergaan heeft? Gyweet, „ myne vrienden, dat my dit niet mogelyk is. En,zon,, der juist over zynen tegenwoordigen toeftand te willen „ oordeelen, kan ik u met alle gerustheid toeroepen „ dat, by aldien gy eens in de toekomst van een ge„ lukkig lot wilt verzekerd zyn, gy eenen geheel an„ deren weg behoort intedaan, en van de goederen ,, deezes leevens een geheel ander gebruik te maaken".

Op deezen toon voer de braave Leeraar voort,

toen men my waarfchuwde, dat de Postwagen gereed was, om te vertrekken. En wat dunkt u nu, myne jonge Leezers, van zulk een lykpredikatie? Ik beken, dat dezelve verre afweek van den gewoonen ftyl, Waar in zulke redevoeringen in Duitsland gehouden worden. Maar zouden wy niet allen zoo gedacht hebben, als deeze man lp rak?

Tt 3 S0!T-