is toegevoegd aan je favorieten.

Weekblad voor Neêrlands jongelingschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sommigen uwer zullen zich eerlang in de waereld begeeven,- doet het met een vast voorneemen, om oplettende te zyn op het geen rondom u voorvalt, en gy zult vinden, dat het lot der hoogmoedige» overal gelyk is. Sommige weeten hunne trotsheid te verbergen , en zelfs dikwyls eene foort van nederigheid te veinzen. Hier door bedriegen zy ons eenen tyd lang ; maar eindelyk verraaden zyzich evenwel, en zy kunnen voor den kenner van het menfchlyk hart nooic verborgen blyven.

Waarom zouden wy hoogmoedig zyn, en ons boven onze naasten verheffen? misfchien, om dat wy ryk zyn? Maar hoe dikwyls zyn rykdom en waare verdienden verre van eikanderen verwyderd ! Of, uit

hoofde van het aanzien onzer geboorte ? Maar hoe veele booswichten zyn 'er niet, die geene de minfte achting verdienen, en nochtans hetzelfde vorrechtbezitten! En wat baaten ons alle de voorrechten, op welke wy ons hier zoo dwaaslyk verheffen, wanneer zy ons door den dood ontrukt worden ? Of wat zuN len zy in de oogen van dien Rechter gelden, van wiens uitfpraak ons lot voor altoos zal afhangen, en die zich op zoo veele wyzen als een vyand van allen hoogmoed geopenbaard heeft?

OVER de WOLVEN.

De Wolf behoort onder die Clas/e van dieren, die eenen ongemeenen trek tot vleesch hebben. Alhoewel nu de natuur hem van de vereischte middelen voorzien heeft, om aan deezen zynen trek te voldoen; alhoewel zy hem wapenen, list, bekwaamheiden krachten gefchonken heeft , en dus alles, het geen hy noodig hadt, om zynen roof te ontdekken, aantetasten,ente verflinden; fterft hy nochtans dikwyls van honger. Want de menfchen