is toegevoegd aan je favorieten.

Euangelische schatkamer, of Gemengde bijdragen, ter bevoordering van de kennis [...] van den waaren euangelischen godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

146 Leerzaam e

. ten tweeden. Wanneer wij het onderwerp in een ander gezichtpunt plaatfen, zullen wij vinden, dat het woord aanduidt die kennis, welke door gewaarwording of gevoel verkreegen wordt. Van hier, dat een mensch, die met eene froertelijke kwaal, naar ligchaavn of geest, bezocht geweest is, door ondervinding, d. i., door pijnlijke gewaarwording, weet, wat het is, lijden te ondergaan. Een ander, die een onafgebrooken genot mogt hebben van de zegeningen van gezondheid , vrede, en overvloed, weet door ondervinding, of aangenaame gewaarwording, wat aardfche gelukzaligheid is. — In het eerite van deeze gevallen, wordt de ondervinding gebooren uit kennis, ter beoefening gebragt- in het laatfte, uit geleeden fmerten, en genooten vermaak.

Deeze gedachten kunnen dienen, om ons te hulp te koomen, in het bepaalen van Christelijke Ondervinding; welke beftaat in eene hart gevoelige kennis der gewigtige Waarheden van het eeuwig Euangelie, en welke bevoorderd en bevestigd wordt door eene naarstige oplettendheid omtrent het Woord en den Dienst van God.

De waarheid deezer ftelling wordt middagklaar beweezen, door de onfaalbaare uitfpraaken der heilige Schrift. De Bijbel fielt de godsdienstige Ondervinding voor, onder de verwezenlijkende denkbeelden-van fmaaken, gevoelen, enz. Smaaken drukt uit, die zoetigheid, welke ontftaat uit de toepasiing van het Woord der belofte aan het geloovig hart. Hoe zóet zijn uwe redenen mijn gehemelte geweest.' — Gevoelen duidt aan, den indrukmaakenden invloed der Godlijke Waarheid op het gemoed. — De beozen worden

voor-