is toegevoegd aan uw favorieten.

Euangelische schatkamer, of Gemengde bijdragen, ter bevoordering van de kennis [...] van den waaren euangelischen godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A1^ Leerzaame

kennen, en Hem, op zijne uitnoodigino- en vrijgeeving, voor zich te omhelzen en aantereemen, als hunnen eenigen en algenoegzaamen Behouder en Zaligmaaker. Hier vereenigt Hij die zondaars, door eenen onverbreekeliiken band, met Christus, leert hun, door 't geloof, het leven en alle zaligend heil, buiten zichzelven, in dien Godlijken Verlosser te zoeken; geeft hun, in en door Hem, toeleiding tot, en gemeenfchap aan God; en als een Geest der aanneeming tot Kinderen, . leert en vervrijmoedigt Hij hen, om met een kinderlijk vertrouwen tot God te roepen: Abba Vader, onze Vader die in de Hemelen zijt! terwijl Hij in hunne harten, als in zijnen Tempel, woonende, hen door de bediening van 't Euangelie, inde gemeenfchap van Christus, naar zijn Beeld vernieuwt, hun alle genade uit zijne volheid mededeelt, en hen alzoo trapswijze voorbereidt, om deel te ontvangen in de erve der heiligen in het licht. Dan, gelijk ik zoo even zeide, ook alle deeze dingen zijn uit God. Het is hierom, dat Paulus de geloovigen vermaant, Kol.h 12. om in het bezonder God den Vader vcor deeze gaave te danken. Trouwends, in de Huishouding en bedeeling der Genade, is niet alleen de Zoon, als Middelaar aangemerkt, Gods Gaave, Joan. IV: 10, en VI: 32. maar ook de Heilige Geest, waar mede Christus van den Vader gezalfd is, om, als hoofd der uitverkoorenen, denzelven, in den naam des Va-1 ders, aan alle de zijnen medetedeelen. Daarom wordt Hij met dien nadruk, in Gods beloften, intjnen Geest genoemd. Èzecfc

XXXVI: