is toegevoegd aan uw favorieten.

Euangelische schatkamer, of Gemengde bijdragen, ter bevoordering van de kennis [...] van den waaren euangelischen godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4i8

Leerzaame

toegaan, naamlijk tot God den Vader, met

een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, naamlijk, van gunst en atinneeming bij Hem te zullen vinden, [onze] harten gereinigd zijnde van de kwaade .consciëntie, en het ligchaam gewasfchen zijnde met rein water. Hebr. X: 19-22. Dus luidt ook de taal van Petrus: Die gij door Hem, naamlijk Christus, gelooft in God, welke Hem opgewekt heeft uit de dooden, en Hem heerlijkheid gegeeven heeft,- opdat, in alle uwe gebeden en godsdienstoefeningen, uw geloof en hoope op God zijn zoude. 1 Petr. I: 21. En gelijk God de Vader, inden Euangelifchen Godsdienst, het eigenlijk Voorwerp des gebeds is, zoo is Hij het ook van onzen lof, verheerlijking, en dankzegging. Dus vermaant Paulus: Laat ons dan door Hem, Christus, altijd Gode opofferen eene offerande des lofs, dat is de vruc/it der lippen, die zijnen Naam belijden. Die God, zegt hij voords, volmaake u in allen goeden werke, opdat gij zijnen wil moogt doen ; werkende in u het geene voor Hem welbehaagelijk is, door Jesus Christus: denwelken zij de heerlijkheid, in alle eeuwigheid! Amen.

Uit dit alles befluit ik voor mij — zonder daarom anderen, die in eenvouwigheid en oprechdreid des harten verkeeren, te willen berispen of veroordeelen — dat, hoe digter ik mij houde, ook in de vorm van den Godsdienst, aan den regel en het voorfchrift van Gods goeden Geest, ik te meer op zijnen genadigen bijftand en invloed, in alle mijne Godsdienstoefeningen, hoopen mag. En zij, die Bedienaars en Voorgangers in den Godsdienst zijn, hebben

bo*