is toegevoegd aan uw favorieten.

Euangelische schatkamer, of Gemengde bijdragen, ter bevoordering van de kennis [...] van den waaren euangelischen godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£0O

Leerzaame

KORT

BETOOG

van

IZAAKS GELOOF, en GELOOFSGEHOORZAAMHEID

aan

GOD,

; ïn de vrijwillige overgaave van zich-

zelven, om, GODE ten Offer, door ABRAHAM zijnen Vader

geslagt te worden.

tiet is niet vreemd, daar noch de heilige Gefchiedenis, Gen. XXII., noch Paulus, in zijne voordragt van het geloof der aloude Aartsvaderen , Hebr. XI., iets gewaagen van het Geloof en de Geloofsgehoorzaamheid van IzAaK, dat meest alle de Uitleggers dien vroomen Held, ten deezen aanzien, in hunne aandacht en opmerking zijn voorbij gegaan, en zich alleen bepaalen bij het geloof en de gehoorzaamheid van den Aartsvader Abraham fa). — Dan,

fchoon

(a) Onder de Uitleggers, verdient hier nogthans uitzondering de groote Lavater, die, in een Werkje, door J. W. Vjin Hasselt, 1788, uitgegeeven, betijteld: Abraham en Izaak, op Bladz. 120. en vervol, gends , eenige nitmuntende trekken va» Iza aic's geloof en godvrucht, in deeze merkwaardige Beproeving, aanwijst. Als ook Klopstok, in zijn beroemd Werk, de Mesfiade; alwaar hy Izaak dus fpreekende invoert: „ Izaak zeide: doch 't treurige van dit tijdftip verzwijge „ ik, eeuwen vreugde bekroonden 't mat" zaligheid.' ach „ uw Izaak wierd verwaardigt 't God.ijk offer, 't offer dat

» nu