is toegevoegd aan uw favorieten.

Euangelische schatkamer, of Gemengde bijdragen, ter bevoordering van de kennis [...] van den waaren euangelischen godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengelschriften. 447

deren zijn, zoo zijn wij ook erfgenaamcn, erfgenaam-en van God, en mèdeërfgenaamen van Christus. Aanftonds riep ik uif: .,, Het is „ geen bedrog! ik heb dit getuigenis van d fri „ Geest door zalige ondervinding leeren ken„ uen!" Daar op mij te binnen brengende, de meenigvuldige gelukkige tijden van gemeenfehapsoefening met God,en bedenkende, dat Hij gister, en heden, en tot in eeuwigheid dezelfde blijft, en gezegd hadde: Vrees niet, want ik hen met u, wees niet verbaasd, want ik ben uw God. Alle mflrument dat tegen u bereid'wordt, zal niet gelukken, en alle tong, die in het geriehte tegen u op ftaat, zult gij verdoemen —vond ik mijn gemoed gelukkiglijk verruimd, en verviüd met alle blijdfehap en vrede in het gelooven.

Mijne zaaken verricht hebbende, onderzocht ik, of er dien avond in de Stad ook ergens gepredikt werd ? De oppasfer zeide mij, dat er eene Voorleezing was; doch zij werd door lieden van aanzien weinig bezocht, de Vergadering beftond meest uit arme menfchen. Dit gaf mij geen ongunstig denkbeeld, zoo van den Prediker, als van de hoorers; en ik befloot derwaards te gaan. De plaats was taamlijk vol; en met veel genoegen zag ik den diepen ernst, welke zich op de aangezichten des volks vertoonde. Even voor dat de Leeraar zijnen Tekst aflas, zag ik aldaar, met geene kleine verwondering, mijnen reisgenoot. Weinig had ik gedacht, een' perfoon van zijne denkwijze onder het gehoor des Woords te vinden. Ik was zeer verblijd , toen ik van den leerftoel deezen Tekst hoorde afleezen, uit Markus XVI; 16. Die geloofd zal Ee 3 heb-