is toegevoegd aan uw favorieten.

Euangelische schatkamer, of Gemengde bijdragen, ter bevoordering van de kennis [...] van den waaren euangelischen godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

114 ANECDOTES, OF ZONDERLINGE GEVALLEN,

leven eene groote reis gedaan bad) geheel alleen van Ze,st naar Utrecht, tot W-^rrf/0fede, Sn, en nlhZel veirZT8 Kkef "aar forten. Hij had

uwedef, 7iin SZ t fe^' en eenige horologien en

E vle.' Sir tfg leidde ?em door een büScn> omtrent viei isngelfche mijlen lang, dat op dien tiid on-

veilig gemaakt werd door Franfche vr jbiütes? d e den

haddeT tt?°ë et"-en rudzenden KleeÏÏS vermoord ffjf™ h'1 echter niets gehoord had. In dit

ï™o0Tn™Leea half T-voordgegaanzijnde>in buiten Ie door ^if n'Waar.Uï hi,zich echter ten harsten redfee vanZ Vfe*st b^ZigJe houden in de °verdeneènln man JEkst u,f de ^e &JM*.ontdekte hijware Onde^ k'V'6 hem vraagde: hoe laat h<* SnfSni. ünfderwIJl h'J hem tot antwoord gaf, dat het

er drf. OSt ^ Was (in den voormiddag) kwamen er drie andere mannen uit het dikfte van 't bosch ten

Ewefearl6 &* * geId «tvcSerfï

SUfft rde.dat,offchoon hij hetzelve voor zijne reis Sllht uJ gereed'was om het.te geeven.

?tóSJ deSefb„Ji?Jne beUrs ten ^orfchiin,gwaarin refhand de^ne"h fcnhellingen waren, en ftelcfe die hun trokken ,£ DUt greePen die booswigten hem aan, troKKen hem den rok en vest met eeweld van 7;in (rif en tastten naar zijne onderkleederfnT waarin3? zfn

lene ^r^W*n^ddende bêm^usfch n o? hem ziin t V™' Hi fmeekte ernstig' da* »e»

weTnhi mlnn .Z0Ui ^aaren' of ten minsten hem eenige E?eTvUen t,jdr^ 8?even' om ziïne ^el in Gods veShr kkenikt ^°ch de roover*> A*> °"derde faeeztewS,^'J0*6? en barbaarfche behandeling, men liSik ™ onderkleederen uittetrekken, kwl-

^^bJSïflïpirvan den vveg af'in het

hiiGï^ntt,llgt be"riJPen • welk eenen doodlijken angst terwiil L r6 onbarmha*ige banden uitftond. Doch geen thfeeevenr',, °P Zi,n gekerm en fmeekingen oen kwn£n df ,bee''g waren ™et hemwech te flee£ achTer npmr«fWeenuln,nen te P?ardin een'vollen galdoch on wJfc r ^ langs' die' hii niet zien ko". ne kleederP„ Z ler{chl^ & roovers onmiddellijk zijl aUeen STVn^?WI.erpen'en ffiet ziine ontroofde beu s derendL vn^K VlUgLten- De maenen te Paard na" deren voor t ^ bijna in fl-™e; en zijne kleeoeren voor hem op hunne paarden neemende, moedig-

den