Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sommige Godvruchtige*. 219

4 ;s in welken w ij zuilen moeien rekenfchap geeven''.

" Hi wJdageliikS zeer gemeenzaam me: den g zeJiL7 Bijbel, en prees dien allen aan , als zijnen

gciucn i> jv v 1 » zes:t hu voords —»

beswn raadsman. „ bene zaak zege "lJ v

eeeft mii cenigen troost, naamlijk, dat ik, mee. " fan voorbeen . vermaak vind in het leezen en over"de kèn Sn Gods Woord. Het geeft mi, meer £ vermaak en dichting, dan

hiervan ben ik zeker, dat, naar maate wij het naars " riaèr onderzoeken, het zooveel te meer in onze " Laat ons de Schriften onderzee-

* S Vris gelijk Augustinus zegt, eene " fee ,V& WoSd va* God , omdat het ^ '! wïord is, welke wij niet bepeilen kunnen. Heus eene r^ke'verborgen Mijn, waar m moeten , willen wij den fchat vinden, gaar gehei , ligde inhoud wordt niet ontdekt aan eiken onver fchilligen voorbijganger. Wij moeten, *jMW* in'hef hart, in de ingewanden aaar van md. ngen eer wij indedaad kunnen vern.kt worden. u heb ' de Schriftuur geleezen, ten minsten S^eeUelijk ^O" dat gij, en elk van ons, dn meerder deeden, en ze " met meerder iufpanning nadachten! Verzuim toch. " mtnTeveZuste?, dit leilig Boek niet. Het benest " eene boodfehap van Jehovah zeiven.. aan zondaaien . "\ eene Heilumre van Zaligheid- *^f*J«*J ïitAWe Woord is zwanger van onderwijs; en waaiom

" van zul eene volftrekte «oodzaakl.jkheid «? igw " dit roek zullen wij alle ten laatfteri dage geoordeehi worden, het zij dan ten leven, het zij ten dood. " Een e i beiert, God in heerlijkheid te aanfehou" wet moet fij Hem voorafin het Woord zien. Dgc " mf leeren wi hier onzen ftaat en toeftand kennen . " ook de natuur van die rust, welke Hij heeft " voorbereid! voor allen, die recht belust zijn om het " ïïeezen en te hooren. Gij kunt het geestlyk leven " zoo min in uwe ziel onderhouden, zonder een aan" Jachtig gebruik van de Schriftuur, als het dierlijk " leven zoPndè? dagelijksch voedfel en verkwikking. J Het behelst melk voor, zuigelingen, en vaste fpys * voor volwasfenen Daar in kunnen de lammeien zich baaden, en de Olijfant kan " m zwemmen Wij zijn reizigers en vreemdhugen op aarde, uier

Sluiten