is toegevoegd aan uw favorieten.

Euangelische schatkamer, of Gemengde bijdragen, ter bevoordering van de kennis [...] van den waaren euangelischen godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengel-Schriiten. 44?

bewaaren, moet geenszins dienen óm uwe zorg en vlijt, in het waarneemen van uw tijdüjK Beroep, te doen verflaauwen. Indien men het dus wilde opvatten, zou men zich een gansch bekrompen begrip van de waare godsdienstigheid vormen. Den Heere Christus te dienen door naarstigheid in ons Beroep, zoowel als door vuurig van geeste te zijn , is eene troostlijke bedenking. Het zn uw toeleg, m beide opzichten betaameliik tehandelen.Onachtzaamheid in het eene, of in het andere, is een wezenlijk gebrek in het karakter. Hij is de meest gevoorderde Christen, die zich getrouw betoont in alles, waar toe de Voorzienigheid hem roept; en het ftrekt niet weinig tot eer van den Godsdienst, wanneer zijne nabuuren genoodzaakt zijn te getuisen, dat hij thands te werk gaat met eene welvoeselijkheid en geregeldheid, waarvan hij te vooren vreemd was. Uwe hartstogten, mijn waarde jonge Vriend, zijn thands warm en leevendis omtrent Godlijke dingen, en welhgtzou de Satan u zoeken te verleiden, tot het verwaarlozen van gezellige en betrekkelijke pligten; doch ik hoop, dat zijne listen u met onbekend zijn. Uw wettig Beroep is een gewigtig deel van uwen Godsdienst. Zoo gij dit verzuimt, doet gij uwer Belijdenis oneer aan, en onent den mond der vijanden van de waare Godvrucht. Geregelde werkzaamheid in nutti, se zaaken, is heilzaam voor ziel en ligchaam.

Deeze herinneringen worden u voorgedraagen, in de onderftelling, dat gij eenigerrnaate weet wat het is, te leeven door het geloof in Christus, als uwe Sterkte, ter betrachting van uwen pligt, en als, uwe Gerechtigheid, ter