Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30 0 L I M P I A,

'tMoet alles zyn vervuld. Het hoog bevel der Goden, De plegtighedcn, aan onze Ouderen geboden, Zyn onveranderlyk: zy zyn van grooter kracht Dan wetten, die alleen van 't menschdom zyn bedacht,

TWEEDE TOONEEL.

Dé Opperpriester, Statira, onder den naam van Arzane, bedekt zynde mtt een' fluijcr, die over haar aangezicht hangt, zonder hetzelve te verbergen; verders gekleed als de andere Priesteres/en; Ismene, Priesters en Priesteressen.

rT^ De Opperpriester, tegen Statira. X ree nader. Gy moet hier, offchoon 't u imart, de pligten,

Aan uwen dienst verknocht, voor aller oog verrichten. Sints 't heilig oogenblik, waarin gy, welberaèn, A'oor 't oog der Goden uw gelofte hebt gedaan, Moet ge op dcez' grootcn dag, vopr't eerft' hiertoe verkoren,

Hun wet den Vorsten van gantsch Azië doen hooren. Toon u dier Goden waard', die gy hier thans verbeeld.

Statira, onder den naam van Arzane. 6 Goön! na vyftien jaar, dat dit verblyf my ftreclt, ISad ik, in eenzaamheid en ftille rust gezeten, Eyna het denkbeeld van myn' droeven ftaat vergeeten: Waarom benyd ge aan my die eenzaamheid, dat zoet ? Of ftclt ge my weèr bloot aan nieuwen tegenfpoed?

Tegen den Opperpriester. Cv weet, Mynhcer, dat ik alleen hier ben verfchenen Om onbekend te zyn en tot myn eind' te weenen.

De Opperpriester. De Goden fchryven u thans andre wetten vóór: En mi gy zyt aan 't hoofd van ons geheiligd Choor, By't Vieren van een' echt, bv onze plegtighedcn,

Moet

Sluiten