Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 37 Waar, in wat tyd wierd gy getroffen door de plaagen Van 't yslyk lot, dat u in boeijens heeft bekneld? Olim pia.

Men zegt dat een' Monarch , een' onverwinbrenheld. Het kroonrecht wierd betwist; dat hy zyn' troon zag vallen,

En 't licht hem wierd ontrukt, toen my,in Babels wallen, In 't wocn des ftryds, daar 't ftaal was op myn borst gewet, Casfander door zyn hulp heeft van den dood gered. Statira.

Hoe ! wierd ge in 'toogenblik des doods van Alexander, Antipaters Slavin, en eigen aan Casfander?

Olim pia.

Dit 's alles wat ik weet. Al myn voorleden druk Moet thans vergeeten zyn door dit myn nieuw geluk. Sta t ira.

Slavin in Babel! Gy ? 6 Goón! gaat onze fmarte, 't Geween eens ftervelings u langer niet aan 't harte? Haar ouderdom , de tyd , de plaats , 't baart all' in my De vreugd en droefenis, den fchrik en 't medely'. Zou 'k my bedriegen? ... Goón!.. .My dunkt deweezenstrekken

Deshelds,mynEchtgenoot,op haar gelaat te ontdekken...," Olimpia.

Wat zegt ge my ?

Statira. Helaas! dus was ook zyn gelaat, Toen hy , min fier, in klamte, en in een' blyder ftaat, Myn dierbaar Huisgezin, het oorlogszwaard ontkomen, Herftelde in dc eer, die 't doordeftaatzuchtwas ontnomen ;

Toen hy grootmoedig zich met my in d'echtverbond... Verfchynfel, al te waard! öHoop, telos gegrond!... Ach, zou 't wel mooglyk zyn! ...Prinfesihebmedelydeu Met al de rampen, die myn droeve ziel beftryden. Hebt gy't geheugen van een moeder nog bewaard? C 3 Olim-

Sluiten