is toegevoegd aan uw favorieten.

Olimpia, treurspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 83

Ontfang Olimpia, ö Asch van myne Moeder!

Zy wil zich doorfieeken, doch word door den Opperpriester wederhouden } en ieder toont eene groote verbaasdheid.

De Opperpriester. &G0Ó11! Laat af, Mevrouw!

Antigonus.

Wie zag ooit iets verwoeder! •. Cassander. Ik beef... Myn dierbre Bruid! ö Doodelyke fmart! Woed op u-zelve niet: doorftoot dit angftig hart. Ik ly' van u die ftraf gewillig en geduldig. Ik ben 't die fneuvlen moet: ik, ik-alléén ben fchuldig. Gy moet....

Olimpia, bezwymende, Casfander!.. .ach!

Cassander.

De wanhoop fluit haar' mond! Zy zwymt! 6 Maagdenfchaar! fchiet toe, fchiet toe terAntifonus! kunt gy dit aanzien zonder beeven ? (ftond! Word uw verharde ziel tot wraak nog aangedreven? 6 Koele Aanfchouwer van de rampen die zy lyd! Is 't mooglyk dat gy nog my 't zoet myns lots benyd? Indien ge om myn geluk in gramfchap zyt ontftoken...

Antigonus. Hou op, Ondankbre! zie me op 't oogenblik gewroken. Ik ga: maar weet dat ik met al myn Benden keer'. Dat vry dit laffe Volk u door gebeên verweer'. Een, die zich ziet verraên, ontziet geen gruwelftukken. Ik zal Olimpia met u van 't outer rukken, In weerwil van deez' Rei, ja zelfs van 't Godendom. 'kBelagch uw' outerdienst. Beef, als ik wederkom.

Antigonus vertrekt. De Opperpriester. Go6n!ftuitdienLasteraar.befchermtuwTempelchooreni

F 2 Cas*