Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van GEORGE WHITEFIEDD. y

%, pingen, meer aan huis verbonden was. In „ eenigen zijner vroegere reizen, bragt Gods „ goede Voorzienigheid hem ook hier.[ te 01. „ tiey;] en veelen, geloof ik, werden gewillig „ gemaakt, om zich in zijn licht te verheugen , „ en hebben reden om God te danken, dat „ zij hem immer zagen en hoorden."

2. „ Hij was een fchijncnd licht. Zijn ijver was niet gelijk wild vuur, maar werd beftuurd „ door gezonde béginfelen, en een goed oordeel. „ In dit gedeelte van zijn karakter, moet ikop„ merken, a. Dat, offchoon hij nog zeer jong „ was, toen hij iiv de Bediening kwam, de H e e bL „ hem al ras een opgehelderd inzien gaf in het „ Euangelie. In de Leerredenen, Welken^ hij „ uitgaf, kort na de aanvaarding van zijnen „ Dienst, is dezelfde EuangehTche leiding opte„ merken, als in die, welken hij deed in meet gevoorderde jaaren. Tijd, en opmerking op het geen hij zag en ontmoette, vermeerder„ den zijné ondervinding, en gaven aan zijne pre„ dikatien eene toeneemende rijpheid en geur, „ naar maate hij ouder werd in het werk; maar van het begin tot aan zijn einde , predikte hij j, het zelfde Euangelie, eh had voorgenoomen „ niets te weeten, dan Jesus Christus „ en dien gekruist. Zijne beftendigheid en vol„ harding in de Waarheid, was te aanmerkelij„ ker, uit hoofde van de zwaarigheden en ver}, zoekingen, waar mede hij Zoo vaak omgeeSJ ven was. Maar de Heer hield hem ftaat„ de, zoo dat noch voorbeelden, noch vriend. „ fchap, noch de drang van hun, welken hij }, teder lief had , hem konden aftrekken. — j, b. De Heer gaf hem eene wijze van predi. .» ken, welke in het bezonder hem eigen was.

B3 *m

Sluiten