Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

352 Het Leven en sterven van sommige

van Gods toorn, werd hij ook aangevallen met inwendige verzoekingen. De groote vijand der zielen, die te vooren getracht had hem terug te houden van den Godsdienst te omhelzen, door een voorgeven , dat hij nog jong was, en dat alle die hem kenden, hem zouden verachten en Uiilagcben; begon nu, ter gelegenheid dat hij Van zijne fchuld overtuigd werd, hem voortehouden, dat het voor hem reeds te laat was om zich tot God te bekeeren; dat God het gebed der zondaars niet hoorde; dat hij zich aan onvergeeflijke zonden had fchuldig gemaakr; en dat het dus zonde zou zijn, als iemand voor hem wilde bidden ; en dat het vruchtloos zoude zijn, een voornemen tot bekeering te. hebben, zoolang hij in het leger was. Hij werd ook zeer gedrukt en aangevallen, door twijfelingen , omtrent de Verborgenheid der Heilige Dri Eë e nh e i d , en over de godlijke Ingeeving der Schriften. Deeze twijfelingen en angsten bielden aan , geduurende zijnen overtogi, van Minorka naar Engeland, in December i;-7f. Hij was negen weeken op zee, en al dien tijd in ftormachtig weder, en dus in vreeze, van in zijne zonden te zuilen omkoomen. Want alles, wat hi| tot hier toe gedaan had,_ fcheen hem vruchtloos en te vergeefs te zijn, terwijl hij ook niet kon doorzien, hoe het met Gods Rechtvaardigheid beftaanbaar was, zijne ongeiech* tigheden te vergeeven. Dij fchroomde bijna op het dek te koomen, uit vrees van ijllings door de golven verflonden te worden. Hij bad zoo dikwerf h j kon* de, en beloofde, God getrouwbjk te zullen dienen, als het Hem behaagen mogt, hem re fpaaren, en veilig aan land te brengen; dan hij dacht, hoe meer hij bad, hoe meer de Itorm in geweld toenam, zoo dat hij bijna vreesde meer te bidden. Ten laatften behaagde het God , het fchip in behouden haven te brengen. Niettégenfiaande nu alle de fchrikken, die hij had uitgedaan, en de geloften die hi, gedaan had, verdweenen nogthans alle die indruktéltn, als eene morgenwolk, en hij verloor op eens het nadenken op zijne gevaaren, en de daar op gevolgde uitreddingen, en alzoo gedacht hij ook niet aaa zijnen mag-

li-

Sluiten