Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

godvruciitigen, en AnECDOTES. 5lt-

Schriften, die- van Hem getuigen de zegen des

HeëkeM) en de hand des vliftigenl, moeten ook hier faamen gaan (a . Volhardt gij in deezen weg, dan zult gij door de ondervinding van eiken dag voorderen; en alle de befchikkingen der Voorzienigheid omtrent u, zoo wel als de onderfcheidene gemoedsgeftalten waar in gij u van tijd tot tijd moogt vinden, zullen geheiligd worden, om n fteeds meer en krachtiger te overtuigen, dat gij niets zijt» en Jescus Alles in Allen is.

b. Nademaal gij uw deelgenootfchap aan het Verbond niet zien, noch de bewustheid daar van behouden kunt, dan bij het licht van den Heiligen Geest; zoo draagt toch wel zorg, Hem niet te bedroeven. Zoo gij u toegeeft aan"onbedachtzaamheid en zorgeloosheid, of u eenige bekende zonde veroorlooft, znlt gij donkere wolken tusfchen deZon der Gerechtigheid en uwe ziel zien op« rijzen. De Verzekerdheid is zoo onveranderbaar niet, of zij kan, door ontrouwheid en afwijkingen aan uwe zijde, wankelen, verzwakken, en misfchien voor een' tijd geheel ophouden. Indien gij eene overreeding van uw aandeel aan de Godlijke gunst bij uzelven hebt, welke altijd dezelfde blijft, zelfs dan, wanneer het gebed verzuimd, de openbaare Godsdienstoefening verwaarloosd, en het wachthouden over uw hart vergeeten wordt ziet wel

toe, of dit niet, in plaats van Verzekerdheid, een ijdele waan en valfche inbeelding zij. De hoope die niet befchaamt, doet de ziel prijs ftellen op alle Genademiddelen , en Godsdiensphgten; zij maakt haare genegenheden los van laage en beuzelachtige voorwerpen; en verfterkt de oefening van alle geheiligde grondbeginfelen." J. Newton. Bundel van ftichtelijke Leerredenen, I. Deel, Bladz. 390 — 393 403.

TOT

(3) Spreuken X; 4, 22.

Sluiten