Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD-

Waarfchuuwing, wegens eene onlangs gebeurde zaak, . , . . i^^'

Een duidelijke en eenvouwige Regel, ter beoefening van Euangelifche Heiligheid. — 177.

Leerzaame Brief van Mev. Glenorch. 181.

Gemeenzaame Brief aan een godvruchtigVriend, .... — 191.

Aan eene Vriendin in kommerlijke omftandig.

heden. ... . . ip^.

Brief van ten Vader aan zijne pas ge.

huuwde Dochter, . . _ 201>

Jesus Christus dezelfde tot in eeuwigheid. • • - aof. Aanmerkelijke bezonderheden van eenige JSegers in Afrika. . • . au.

Berichten raakende den Godsdienst in Noord-

Amerika. . . . —. 216.

Brief van een oud Leeraar aan een jong

Student. . . . —— 223.

Rondgaande Brief, over de Uitbreiding

van Euangelifche Kennis en Godvrucht. —- 25 r.

J)e aangelègenheidvaii een leevendig Geloof. 263.

Ontwerp van algemeene Zendelingfchap. 270.

Bericht van den Arbeid van$AMu'éi.DAViES,

• -onder deAfrïkaanfcheSlaaven in Amerika. 277,

Brief aan eenen Student inde Godgeleerdheid. 286.

Brief van eene Moeder, aangaande den

dood van haaren Zoon. . . . .,,. 295,

Over de Vrees voor kwaad gerucht. . 305.

Overdenking op de Geneezingvan NaHmans

Melaatschheid. . . . - „ 314,

Betoog voor de Werkingen van Gods Geest. ——- 320. Christelijke Proeve , of wij op den weg naar den Hemel zijn, , , , 323.

Dt

Sluiten