Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

R O N D O M o e WA E.REL D. 13

dan zeven mijlen gelegen was van de eedtc Spaanfche Post, bf de5 Wilden genmmu de Adaés, zo waagde ik het die reis

" lïbn^Sn |d door met de fchoonheid van dit Laiid te hewSSeS en zag, voor de eerfte keer, Menfchen, die wii Wildernoemen.0 Hunne manieren deeden mij gelooven da z\i'er iïe"ts den naam van droegen, en dat wij hun dien enkd Aeeven hadden om hunne eenvoudige zeden, en eene leeswijze harder de onze: vooral bewonderde ik die koe heid en bedaardheid, welke hun altoos bijblijft, zonder S zo fterk aangedaan te toonen, of zich m voor- oftefeloed zo zeer te ontrusten, als wij doen. De aantrekkeIfkheden, welke eene fchoone geftalte voor ons heeft, deed naauwkeurigdie der beide Texen gadefiaan, welker gezem wde Uren /zonder vet, en van eene kastanje bruine kleur Sfoogen gevestigd hielden. Alhoewel de gedaante het Sneemendfte gedeelte" van den merisch uitmaakt, nam ik mindïï mmaak in die der wilde Indiaanen te onderzoeken dan de fchSfeid en kloeke geftalte van hun hghaam, van hunne aïUfenvanlnin^

Sïouwen indeMansperfoonen, die twee ftrooken vast vleesch, ÏSzin van.de ruggegraad en die , in haaren natuorliiken ftaat, eene opmerkeli ke gedaante hebben. De Vrouwen hebben weinig boezem, maar vast en rond, en gemee liik Senen zij, met buskruid, een roos rondom den Tepel. Beide Mannen en Vrouwen zien'erftoffeljjk maar met zot uit : • Cne hairen zijn ruuw,en, ter lengte vWviet vingeren, gefoeden- om hun voorhoofd dragen zij een band van glaaze of ?rana"eko aaien; ook dragen zij eene brecde sjerp van £ STftoffe en de^ Vrouwen8hebben dergelijke banden, om de armen erf voeten. De Mans dekken hun middel met een Sebok's huid, of met lappen laken, welken zij tusfehen de diien doo trekken; de Vrouwen dekken zich insgelijks me Sen of bukken laken, die langer zijn en ov- de hel it van haare dijen hangen: om zich tegen de koude te be fchermen, hebbes zij, daarenboven, groote huiden en del^

Sluiten