Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vóór KINDEREN. »9

gemaakt hadden, die Vcrcering en Aanbidding, welke alleen den eeuwigen waren God toebehoort.

Dat Volk , onder het welk Abraham leefde , en de Chaldeën heet, had in het bijzonder de onredelijke Gewoonte, dat zij de Sterren aanbaden. Zelfs Abrahams Vader geloofde en vereerde zulke vall'cheGoden. Maar a'hoewel Abraham bij hein in Huis woonde, en onder louter zodanige Menfchen leefde, die üan de Afgoderij waven overgegeven; zooiiet hij zig nogthans daardoor niet vervoeren , maar bleef hier beftendig bij, dat hij den waren God met een opregt Harte ve; eerde. Daarom was God hem ook genadig f hij zorgde voor hem, als voor zijnen opregten Vriend, en maakte hem tor eenen gelukkigen rijken Man. Hij bewees hein die heel uitnemend groote genade, dnt hij hem van alle zijne Bioiedvcrwanren en Landgenooten, ja var. alle Menfchen, d;e toenmaals leefden, ver.]. jos , op d.tt door hem en zijne Nakomelingen dt regte ktpf.i van God, de regte Vereermg vm Hint, op Aarde zoude bewaard blijven, en fteeds meer en meer op dezelve uitgebreid worden.

Opdat hij ten Iaatften niet door het kwaad

Sluiten