Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tooi KINDEREN, 134

8. Jofeph van Arimathea.

Een rijk man en voornaam lid van den Joodfchen hoogen raad, betoonde zig, nadat Jefus gcftorven was, opcnthjk als zimen Vriend en Vereerer. De eedeldenkende man had mocds genoeg, om hem de grootfte hoog» agting te bewijzen, die men eenen onfchuldigen en rcgtvaardigen Maij na zijnen dood bewijzen kan. Alhoewel hij wift, dat hij zig daardoor fppt, haat en veragting van Jefus Vijanden zoude op den hals haaien, zoo bewees hij hem nogthans opentlijk deeze hoogagting.

Hii ging tot Pilatus, cn bad hem om het lichaam van Jefus, wond het in fijn lijnwaad, en liet hem in zijn eigen Graf brengen, dat hij in een rptsfteen had laatenuithouwen, die nabij zijnen hof lag. Hij gaf hierdoor een opentlijk groot getuigenis van zijnen wa» ren eerbied voor den aanbiddenswaardigen Verlosfer.

9, Nicodemus.

Uit menfehenvrees was hij te vooren in do Nagt tot Jefus gegaan. Om zig van hem tc

Sluiten