is toegevoegd aan uw favorieten.

Twee veldpredicatien, gedaan voor het tweede battaillon van het regiment infantery van [...] lieutenant generaal Onderwater.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En gy alleen —— gy, braave krysglieden

zout van den aart dier helden gy myne lieve

Vaderlanders! zout van dat oude bloed ontaar-

tën. Niet alzoo; wy verwagten van u

beetere dingen en met de Godzaligheid gevoegd:

4°. Vreeft

De oirzaaken van deeze befcbuldiging fchynt men te moeten zoeken.

a. In de onweetenheid der middel-eeuwen, waarin men alles, waar van de oorzaak onbekend was, aan Tovery toefchreef.

b. In de kennis der wiskunde, die misfchien Virgilius bezat.

c. Vooral in Ecloga VIII, daar hy een befchryving geeft van zwachteltjes en linten, en alles, wat tot de gewaande Tovery betrekking heelt.

Ziet van dit raar M. S. den vlaamfchen IndicateurTom. VII. voor 'tjaar 1782. N*. 4. pog. 50-52.

Zeeker hooggeleerde onder myne vrienden twvfelde eerft, of die Virgilius, waar van de gemelde Kronyk handelt: wel de Dichter waare, en of hy ten minden niet verward wierdt met die Virgilius, die, zoo als men verhaalt, door Bonifatius, in de agtfte eeuw voor een'gevaarlyken ketter gehouden werdt, om dat hy geloofde, dat 'er Antipodes waaren, en die naderhand no.^ bisfchop van Saltzburg geweefl is, over wien men onder anderen kan nazien Bower's Hifi. der Paufen.

T. 3. p. 678 en 670. 1 Eene nadere overwin-

ging echter bragt den hoogleeraar in myn gevoelen, dat onze beuzelende kronyk fchryver zeeker aan den beroemden dichter gedacht hadt: maar: maar 'smans openhartigheid en vriendfchap herinnert my , dat deze Noot niet veel doet tot het zaakelyke van myn werk, en vry gezogt fchynt by eene aanhaaling in 't voorbygaan, die enkel leert, dat Aeneas, die zoo zorgvuldig voor zyne huisgoden, en zoo gehoorzaam aan *t bevel van ft pyn wis , hem door Mercurius bekent gemaakt. ook Pius heet wegens zyn liefderyk beftaan omtrent zyn' vader, (piëta* enim eft omnis amor debitus.) — Myn vriend heeft gelyk, — ik beken het een en ander— maar ik kan niet laaten by deeze geleegenheid te beproeven , of iemand voor dit niet zeer bekend vercierfel eene betere reeder: weet te gisfen, dan ik gedaan heb.