Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36 BRUTUS, '

TWEEDE TOONEEL.

ARUNTIUS, MESSALA.

MARUNT I US. yn Vrient, hoe verr' hebt gy 't gebragt ? | Zal Titus trotfche moedt lteets onverzetlyk blyven? | Of zal men hem 't belang der Koningen zien ftyven? |

MESSALA.

'k Hadt my te veel verbeeld ; de vryheit is te waardtl Aan Titus; ja, hy heeft te veel van Brutus aart. Hy 's op den Raadt misnoegt, de liefde doet hem blaaken. Zyne eerzucht; Min, die hem kan minnenydig maaken; 't Vuur van zyn jeugt, en van de drift die hem verwart, Het opende all' voor myn verleidingen zyn hart: De vryheit won't nochtans,wie hadt zulks kunnen wachten ?

Zyn liefde is in den top, en Rome heeft meêr krachten. 'kZocht trapswyze uit zyn hart den fchrik te zien gerukt, Dien Rome voor den naam van Koning daarin drukt. Dat ftreng vóóroordeel wilde ik vruchtloos doen verdwynen;

Zyn toorne ontflak alleen op 't noemen der Tarquynen ; Hy eindigde ook welhaast onze onderhandeling; En 't was te veel gewaagt, indien ik verder ging.

AR UNTIUS.

Mesfala wanhoopt dan om Titus ooit te winnen.

MESSALA.

'k Vondt minder tegenRants in zynes Broeders zinnen, En heb ten minften één' van Brutus Zoons verleid.

ARUNTIUS.

Hoe! viel Tibeer reets in de Rrikken die gy fpreidt ? Door welke heimelyke en welgelukte laagen. .. ?

MESSALA.

Zyne eerzucht heeft alleen myn listen weldoen flaageii.i

Hy

Sluiten